• تاریخ این جلسه: %session-date%
  • زمان شروع و پایان جلسه : %session-finish%-%session-start%
  • طول مدت جلسه: %session-dure%
  • مرور مطالب قبلی: %session-review%
  • درس امروز: %session-new%
  • کار جلسه بعد: %session-prepare%