دوره آموزشی دلتا پلاس

آقایان علی و جواد بهشتی پور

 • زبان عمومی
 • دوره دلتا پلاس:
 • 8 جلسه تکنیک و مهارت
 • 8 جلسه گرامر و واژگان پایه
 • 8 جلسه مکالمه پایه

Libraray

Comments

Techniques

Speaking

Vocabulary

Grammar

G

 • آموزش مطالب گرامری پایه
 • 8 هفته و هفته ای یک جلسه 40 دقیقه ای
 • مدرس: خانم شهری

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

آموزش ضمیر های شخصی

آموزش صفت

آموزش گذشته کامل / گذشته کامل استمراری

آموزش قید

آموزش آینده ساده و استمراری

V

 • آموزش واژگان پایه
 • 8 هفته و هفته ای یک جلسه 40 دقیقه ای
 • مدرس: خانم شهری

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری برگزار شد

2 یا 3 درس از کتاب Oxford Word Skills

2 یا 3 درس از کتاب Oxford Word Skills

2 یا 3 درس از کتاب Oxford Word Skills

2 یا 3 درس از کتاب Oxford Word Skills

2 یا 3 درس از کتاب Oxford Word Skills

S

 • برنامه دوره و تمرین Speaking
 • 8 هفته و هفته ای یک جلسه 70 دقیقه ای
 • مدرس: خانم نیکامهر 

توسط خانم نیکامهر تدریس شد.

توسط خانم نیکامهر تدریس شد.

آموزش بیان علایق / دوست داشتن ها

What do you like to do (in your spare time)?

آموزش بیان تنفر / دوست نداشتن ها

What do you dislike about X?

آموزش بیان تکرار و بسامد

How often do you do X?

آموزش بیان مهمترین ویژگی ها

What do you like most about X?

آموزش بیان ترجیح عموم

Is X popular (in your country)?

آموزش بیان زمان مناسب یک فعالیت

What is the best time (of year) to do X?

T

برنامه نکات و تکنیکهای مهارتی:

Writing, Speaking

Reading, Listening

مدرس: بهروز غفاریان

توسط استاد غفاریان تدریس شد. در دو نوبت 30 دقیقه ای در تاریخهای 28 آذر و 3 دی

اصول و تکنیک بسط جمله

با نگاه به Speaking, Reading & Writing

اصول و تکنیک تمرین شنیداری Listening

اصول و تکنیک ترکیب جمله

با نگاه به Speaking, Reading & Writing

اصول و تکنیک صفات پیشرفته

با نگاه به Speaking, Reading & Writing

اصول و تکنیک قید پیشرفته

با نگاه به Speaking, Reading & Writing

اصول و تکنیک ضمیر پیشرفته

با نگاه به Speaking, Reading & Writing

اصول و تکنیک جمله واره های قیدی

با نگاه به Writing

دیدگاهتان را بنویسید