دوره آموزشی دلتا پلاس

آقایان علی و جواد بهشتی پور

 • زبان عمومی
 • دوره دلتا پلاس:
 • 8 جلسه تکنیک و مهارت
 • 8 جلسه گرامر و واژگان پایه
 • 8 جلسه مکالمه پایه

Libraray

Comments

Techniques

Speaking

Vocabulary

Grammar

G

 • آموزش مطالب گرامری پایه
 • 8 هفته و هفته ای یک جلسه 40 دقیقه ای
 • مدرس: خانم شهری

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

V

 • آموزش واژگان پایه
 • 8 هفته و هفته ای یک جلسه 40 دقیقه ای
 • مدرس: خانم شهری

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری برگزار شد

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

S

 • برنامه دوره و تمرین Speaking
 • 8 هفته و هفته ای یک جلسه 70 دقیقه ای
 • مدرس: خانم نیکامهر 

توسط خانم نیکامهر تدریس شد.

توسط خانم نیکامهر تدریس شد.

توسط خانم نیکامهر تدریس شد

توسط خانم شهری تدریس شد.

توسط خانم شهری تدریس شد.

آموزش بیان مهمترین ویژگی ها

What do you like most about X?

آموزش بیان ترجیح عموم

Is X popular (in your country)?

آموزش بیان زمان مناسب یک فعالیت

What is the best time (of year) to do X?

T

برنامه نکات و تکنیکهای مهارتی:

Writing, Speaking

Reading, Listening

مدرس: بهروز غفاریان

توسط استاد غفاریان تدریس شد. در دو نوبت 30 دقیقه ای در تاریخهای 28 آذر و 3 دی

اصول و تکنیک بسط جمله

با نگاه به Speaking, Reading & Writing

اصول و تکنیک تمرین شنیداری Listening

اصول و تکنیک ترکیب جمله

با نگاه به Speaking, Reading & Writing

اصول و تکنیک صفات پیشرفته

با نگاه به Speaking, Reading & Writing

اصول و تکنیک قید پیشرفته

با نگاه به Speaking, Reading & Writing

اصول و تکنیک ضمیر پیشرفته

با نگاه به Speaking, Reading & Writing

اصول و تکنیک جمله واره های قیدی

با نگاه به Writing

دیدگاهتان را بنویسید