تدریس شده

440 دقیقه

خریداری شده

420 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

07

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

conditional sentences A

conditional sentences B

در این جلسه ساختار جمله های شرطی ساده و پیشرفته آموزش داده شد.

 

>> مروری بر مطالب گذشته:

به گفته ی کامران خان اکتفا کردیم و درسهای قبل را مرور نکردیم. چون در طول درس امروز خود بخود مرور می شدند.

به این موارد توجه کنید:

Notes

Conditional Sentences: جمله شرطی

Type 1:
Event time: Future زمان وقوع : آینده
Meaning: Real / probable با شانس وقوع
We can hang out with our friends if the weather isn’t rainy.

Type 0:
Event time: always زمان رویداد : همیشه
Meaning: rules / natural facts در باره قوانین و حقایق طبیعی
If you warm up water to 100-degree centigrade, it bolis (will boil).

Type 2:
Event time: Present زمان رویداد: حال
Meaning: unReal/improbable بدون شانس وقوع / حال غیر واقعی
If I didn’t have classes right now, I would go to the football club.

Type 3:
Event time: Past زمان وقوع: گذشته
Meaning: unReal / improbable حتی در گذشته بدون کمترین شانس وقوع
If I hadn’t had classes (last Friday), I would have certainly gone to the football club.

کار برای جلسه بعد:

Homework

لطفا برای جلسه آینده:

  • مرور و تسلط درس شرطی ها
  • نگارش 10 جمله خوب و متنوع شرطی
  • مشاهده فیلمهای لینک داده شده
استاد خوب تافل

کلامی با شما

خوشبختانه از آن وضعیت بن بست آموزشی در باره زمانها درآمدیم و تونستید شرطی ها را با کمترین اشکال امروز فرابگیرید…. اگر مشکلی باقی نمونه و حل بشه میشه امیدوار بود که مطالب دشوار بعدی هم براحتی آموزش داده بشه.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401