تدریس شده

415 دقیقه

خریداری شده

495 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

07

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

writing task 1 - intro

fundamentals معرفی و تمرین

امروز جلسه هفتم با خانم کیمیا بود:

 • امروز رایتینگ تسک 1 در باره نمودار را شروع کردیم:
  • مقدمه و معرفی AC Writing Task 1
  • آموزش واژگان مرتبط با نمودار خطی
  • جمله فعلیه و جمله اسمیه
  • پارافریز علت و معلول

>> مروری بر مطالب گذشته:

 • مرور مختصری داشتیم بر موارد جلسه گذشته

به این موارد توجه کنید:

Notes

پارافریز کردن از تکنیکهای بسیار مهم در هر چهار مهارت است:

 • پارافریز معلوم به مجهول
 • پارافریز علت و معلول
 • پارافریز واژگانی ( مترادف و متضاد)
 • پارافریز جمله فعلیه به اسمیه و بالعکس

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • برای جلسه بعد:
  • حل تمرینهای صفحات 6 و 7 از درس 1 از کتاب improve your IELTS reading
  • ادامه کار واژگان گام دوم
  • تمرین واژگان نمودار در درس 23 کتاب vocabulary for Ielts
 • برنامه تمرینهای روزانه after eight را پیگیری کنید
استاد خوب تافل

کلامی با شما

کیمیای عزیز، رایتینگ رسمی را شروع کردیم. یک رایتینگ خوب شامل نکات و تکنیکهای حرفه ای است که من به شما می آموزم و بیاز دارد به گرامر و واژگان عالی که باید خودت زحمتش را بکشی

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401