تدریس شده

345 دقیقه

خریداری شده

480 دقیقه

کل دوره

1200 دقیقه

06

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing Grammar: conditionals

Writing Grammar: Noun Clause

امروز روی دو گرامر کار کردیم:

  • conditionals / شرطی ها
  • noun clause / جمله واره اسمی

>> مروری بر مطالب گذشته:

چند سوال خانم نگار در باره نحوه خواندن و تمرین کردن را پاسخ دادیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

Conditional Sentences: جمله شرطی

Type 1:
Event time: Future زمان وقوع : آینده
Meaning: Real / probable با شانس وقوع
We can hang out with our friends if the weather isn’t rainy.

Type 0:
Event time: always زمان رویداد : همیشه
Meaning: rules / natural facts در باره قوانین و حقایق طبیعی
If you warm up water to 100-degree centigrade, it bolis (will boil).

Type 2:
Event time: Present زمان رویداد: حال
Meaning: unReal/improbable بدون شانس وقوع / حال غیر واقعی
If I didn’t have classes right now, I would go to the football club.

Type 3:
Event time: Past زمان وقوع: گذشته
Meaning: unReal / improbable حتی در گذشته بدون کمترین شانس وقوع
If I hadn’t had classes (last Friday), I would have certainly gone to the football club.

کار برای جلسه بعد:

Homework

لطفا برای جلسه آینده:

  • مرور و تسلط درس شرطی ها
  • نگارش 10 جمله خوب و متنوع شرطی
  • مشاهده فیلمهای لینک داده شده
استاد خوب تافل

کلامی با شما

نگار عزیز: ارتباط سریع و آسان شما با درسهای امروز ، نشان از تطبیق شما با شرایط واقعی است و امیدبخش برای دوره پیش رو می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401