تدریس شده

230 دقیقه

خریداری شده

480 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

04

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Speaking part 1: studies

Grammar: sentence types

امروز جلسه چهارم با آقای آیت اللهی بود:

 • در بخش speaking روی likes & dislikes کار کردیم.
 • در بخش گرامر:
  • مجهول را آموزش دادیم.
  • شرطی ها را درس دادیم

>> مروری بر مطالب گذشته:

مرور روی درس قبلی داشتیم. سوال و جواب   hometown , studies

به این موارد توجه کنید:

Notes

Conditional Sentences: جمله شرطی

Type 1:
Event time: Future زمان وقوع : آینده
Meaning: Real / probable با شانس وقوع
We can hang out with our friends if the weather isn’t rainy.

Type 0:
Event time: always زمان رویداد : همیشه
Meaning: rules / natural facts در باره قوانین و حقایق طبیعی
If you warm up water to 100 degrees centigrade, it bolis (will boil).

Type 2:
Event time: Present زمان رویداد: حال
Meaning: unReal/improbable بدون شانس وقوع / حال غیر واقعی
If I didn’t have classes right now, I would go to the football club.

Type 3:
Event time: Past زمان وقوع: گذشته
Meaning: unReal / improbable حتی در گذشته بدون کمترین شانس وقوع
If I hadn’t had classes (last Friday), I would have certainly gone to the football club.

در ساختمان فعل مجهول دو عضو حتما باید وجود داشته باشند:

 • فعل to be را در زمان مطلوب صرف می کنیم.
  • am/is/are
  • was/were
  • have been / has been
  • had been
  • am/is/are + being
  • was/were+ being
 • فعل اصلی را به شکل قسمت سوم فعل یا P.P می آوریم.

کار برای جلسه بعد:

Homework

 • لطفا موارد زیر را انجام دهید:
 • کار تایملاین را در گام دوم ادامه دهید.
 • likes & dislikes را برای speaking تمرین کنید.
 • 10 تا جمله شرطی و مجهول بنویسید.

A cue card:

Describe a person who dresses well. You should say:

– who the person is

– how you know him/her

– how often you see him/her

– and explain why you think this person dresses well.

استاد خوب تافل

کلامی با شما

احمد عزیز: گرامرهای اصلی بزودی پایان می یابد و میرویم به سراغ نگارش متن. از گفتار شما خیلی راضی ام.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401