تدریس شده

305 دقیقه

خریداری شده

420 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

7

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Writing grammar: conditional sentences

Writing grammar: noun clauses

امروز جلسه هفتم با سپهر عزیز بود، تا امروز جمعا 305 دقیقه کلاس داشته ایم.

امروز روی دو گرامر کار کردیم:

  • conditionals / شرطی ها
  • noun clause / جمله واره اسمی

>> مروری بر مطالب گذشته:

مروری داشتیم بر کارهای انجام شده سپهر عزیز در هفته گذشته

به این موارد توجه کنید:

Notes

Conditional Sentences: جمله شرطی

Type 1:
Event time: Future زمان وقوع : آینده
Meaning: Real / probable با شانس وقوع
We can hang out with our friends if the weather isn’t rainy.

Type 0:
Event time: always زمان رویداد : همیشه
Meaning: rules / natural facts در باره قوانین و حقایق طبیعی
If you warm up water to 100-degree centigrade, it bolis (will boil).

Type 2:
Event time: Present زمان رویداد: حال
Meaning: unReal/improbable بدون شانس وقوع / حال غیر واقعی
If I didn’t have classes right now, I would go to the football club.

Type 3:
Event time: Past زمان وقوع: گذشته
Meaning: unReal / improbable حتی در گذشته بدون کمترین شانس وقوع
If I hadn’t had classes (last Friday), I would have certainly gone to the football club.

کار برای جلسه بعد:

Homework

  • لطفا برای جلسه آینده:
    • مرور و تسلط درس شرطی ها
    • نگارش 10 جمله خوب و متنوع شرطی
    • مشاهده فیلمهای لینک داده شده
استاد خوب تافل

کلامی با شما

سپهر عزیز: خیلی شارپ نبودید، ولی دفعات قبل عالی بودید، اینبار مهم نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401