تدریس شده

175 دقیقه

خریداری شده

560 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

03

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Grammar: Sentence types

Speaking: Cue card

امروز جلسه سوم با خانم شیرین بود:

 • انواع جمله را درس دادیم
 • بخش دوم آزمون speaking را توضیح دادیم.

>> مروری بر مطالب گذشته:

کاری برای مرر و رفع اشکال نداشتیم.

به این موارد توجه کنید:

Notes

Speaking:

Part 2: Cue card

_ Talk about a movie you have recently watched and say:

 • Where and when you watched it
 • With whom did you watch
 • A brief story of the movie
 • Whether or not you recommend this movie to your friends, and why. 

 

 • You are given 1 minute to think & take notes.
 • You are asked to give a short speech ( a monologue) covering the topic & the questions for min 1.5 minutes & max of 2 minutes.
 • It is advisable to start your speech with: “ I have been asked to talk about (topic) …. Actually, ……

 

 • while/whereas بیان تفاوت
 • although/though بیان تضاد خلاف منطق

 

 

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه آینده:

 • یک کیو کارد با همین موضوع “آخرین فیلم”
 • موضوع بعدی speaking از گام دوم جلسه چهارم است: likes and dislike
 • گرامر قبل را مرور کنید : ساختار جمله
 • گرامر “آینده” را از گام دوم جلسه چهارم کار کنید.
 • 10 تا جمله مرکب، پیچیده، و مرکب پیچیده بنویسید.
استاد خوب تافل

کلامی با شما

شیرین خانم، نگارش خوب با شناخت جمله ، نحوه بسط، انواع ترکیب، و البته واژگان مناسب آغاز و پیگیری میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401