تدریس شده

410 دقیقه

خریداری شده

560 دقیقه

کل دوره

840 دقیقه

06

سرفصل آموزشی یا تمرینی امروز

Improve writing t1 u1

Improve writing t1 u2

امروز رایتینگ تسک 1 در باره نمودار را شروع کردیم:

 • مقدمه و معرفی AC Writitng Task 1
 • آموزش واژگان مرتبط با نمودار خطی
 • جمله فعلیه و جمله اسمیه
 • پارافریز علت و معلول

>> مروری بر مطالب گذشته:

مروری داشتیم بر کارهای انجام شده شیرین عزیز در هفته گذشته

به این موارد توجه کنید:

Notes

پارافریز کردن از تکنیکهای بسیار مهم در هر چهار مهارت است:

 • پارافریز معلوم به مجهول
 • پارافریز علت و معلول
 • پارافریز واژگانی ( مترادف و متضاد)
 • پارافریز جمله فعلیه به اسمیه و بالعکس
 • در نگارش مقایسه ها از قید ها حتما استفاده کنید: far better / many more / paracticly fewre cities
 • Men and women voted almost equally for bicycle as the most important invention of the las 300 years.
 • More women than men …..
 • Fewer men than women…
 • Almost as many men as women …
 • Not as many men as women….

کار برای جلسه بعد:

Homework

برای جلسه بعد:

 • حل تمرینهای صفحات 6 و 7 از درس 1 از کتاب improve your IELTS writing
 • ادامه کار واژگان گام دوم
 • تمرین واژگان نمودار در درس 23 کتاب vocabulary for Ielts
 • حل تمرینهای درس 2 از کتاب improve your IELTS reading

 

استاد خوب تافل

کلامی با شما

شیرین خانم، مهارت رایتینگ خوب، از یک حساب میلیون دلاری، بیشتر اعتبار میده به شما.

دیدگاهتان را بنویسید

logo3

© تمام حقوق برای بهروز غفایان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 2022 | 1401