writing

upper-intermediate

IELTS writing task 1 - Makkar

تعداد 167 نمودار از سوالات رسمی آیلتس با نمونه رایتینگ پیشنهادی

نکات منفی

سلیقه نگارش محدود است به افراد اندک، بنابراین ترکیب های تکراری بعضا مشاهده می شود.

نکات مثبت

پاسخ پیشنهادی دارد و اغلب خوب و قابل قبول است.

روش کار

در دو صورت از این کتاب استفاده کنید: در طول پروسه یادگیری: از ترکیبات، قالبها، و الگوهای کتاب استفاده کنید در فاز دوره و مرور: ابتدا خودتان بنویسید، سپس با پاسخ این کتاب مقابسه کنید