speaking

intermediate

Improve Your IELTS Speaking & Listening - کتاب

این کتاب هر دو مهارت speaking و listening را پوشش میدهد. دارای دو جلد است: 4.5-6 که به همه اکیدا توصیه میکنم. حتی اگر نمره ی بالای 6.5 میخواهید، ابتدا این کتاب را کار کنید و بعد به سراغ جلد بعدی بروید. 6-7.5 که برای نمره های بالا لازم است بخوانید و یاد بگیرید.

نکات منفی

این موارد بهتر بود بهبود می یافتند: تمرینهای آخر هر درس متنوع نیست. پاسخنامه خیلی مختصر است و گاهی بیش از یک جواب ارایه شده، احتمالات درست دیگری نیز وجود دارد.

نکات مثبت

مختصر است کلا 120 صفحه دارد. تمرین فراوان دارد. پاسخنامه دارد. مطالب کاربردی خوبی دارد.

روش کار

این کتاب بصورت موضوعی ارایه شده است. و این خیلی کار را راحت می کند چون ترتیب تقدم و تاخر درسها خیلی اهمیت ندارد. بهتر است بعد از اتمام بخش listening هر درس، به سراغ بخش speaking همان درس بروید.