writing

intermediate

Improve Your IELTS Writing جلد اول - کتاب

این کتاب دارای دو جلد است: 4.5-6 که به همه اکیدا توصیه میکنم. حتی اگر نمره ی بالای 6.6 میخواهید، ابتدا این کتاب را کار کنید و بعد به سراغ جلد بعدی بروید. 6-7.5 گه برای نمره های بالا لازم است بخوانید و یاد بگیرید.

نکات منفی

راستش رو بخواهید کلی دنبال نکات منفی این کتاب گشتم و مورد خاصی را نیافتم. این موارد بهتر است بهبود یابند: تمرینهای آخر هر درس متنوع نیست. در برخی موارد ترتیب تقدم و تاخر تمرینها بهتر است تغییر کند...

نکات مثبت

به چند دلیل این کتاب را بهترین منبع میدانم: مختصر است کلا 112 صفحه دارد. تمرین فراوان دارد. پاسحنامه دارد. مطالب کاربردی خوبی دارد.

روش کار

درس اول از کتاب فوق را خوب یاد بگیرید. البته فقط بخشهایی که مربوط است به Task 1 مبحث پارافریز را خوب فرا بگیرید و تمرین کنید. تبدیل (صفت+اسم) به ( فعل+ قید) و برعکس را یاد بگیرید. درس دوم اختصاص دارد به نحوه های مختلف مقایسه کردن … و پارافریز آنها…. خوب مسلط بشوید. در اغلب مواقع ترتیب درسها مهم است و درسهای ابتدایی، پیشنیاز بعدی ها هستند.