writing

upper-intermediate

Improve Your IELTS Writing جلد دوم - کتاب

جلد دوم این کتاب برای سطح پیشرفته طراحی شده است. آن مطالبی را که برای نمره های بالا لازم است بخوانید و یاد بگیرید.

نکات منفی

راستش رو بخواهید کلی دنبال نکات منفی این کتاب گشتم و مورد خاصی را نیافتم. این موارد بهتر است بهبود یابند: تمرینهای آخر هر درس متنوع نیست. در برخی موارد ترتیب تقدم و تاخر تمرینها بهتر است تغییر کند.

نکات مثبت

به چند دلیل این کتاب را بهترین منبع میدانم: مختصر است کلا 110 صفحه دارد. تمرین فراوان دارد. پاسحنامه دارد. مطالب کاربردی خوبی دارد.

روش کار

حتما لازم است ابتدا کتاب جلد اول را فرا بگیرید به جرات میتوان گفت اهمیت جلد یکم دو برابر جلد دو است. در اغلب مواقع ترتیب درسها مهم است و درسهای ابتدایی، پیشنیاز بعدی ها هستند.