vocabulary

intermediate

Vocabulary for IELTS - Collins

این کتاب از بهترینهای کتابهای آموزش و تمرین واژگان برای آزمون آیلتس برای نمره ی 4.5 الی 6.5 میباشد.

نکات منفی

برای نمره کمتر از 4.5 سنگین است و برای نمره ی بالای 6.5 پاسخگو نیست و باید کتاب سطح بالاتری کار کنید.

نکات مثبت

واژگان را بصورت موضوعی آموزش داده تمرینهای خوب و فایل صوتی دارد  

روش کار

درس به درس و به ترتیب کار کنید وقتی درس را فراگرفتید، 24 ساعت بعد به سراغ تمرینها بروید. از ابزار تمرینی واژگان مانند G5 و یا وبسایت ممرایز برای تثبیت استفاده کنید.