گام چهارم تایملاین: جلسه یکم

آیلتس رایتینگ

همانطور که می دانید در بخش رایتینگ آیلتس به شما دو تا تسک می دهند: تسک دوم در واقع یک مقاله ی غیر علمی / یک انشای سطح بالاست. که موظفید ظرف 40 دقیقه و در حد اقل 250 کلمه یا بیشتر بنگارید. هر سوال دارای دو قسمت است یکی گزاره / فرض و دیگری […]