فصل دوم تایملاین: جلسه سوم

گرامر آیلتس

این جلسه تمرکز داریم روی : گرامر پایه – آینده ساده و آینده استمراری و be going to و تفاوت آنها . معادل سازی می کنیم از درس 5 از کتاب grammar for IELTS و تثبیت مطالب را با دو تا فیلم آموزشی پیش می بریم. همانطور که میدانید، زمان آینده ساده را میتوان هم […]