فصل دوم تایملاین: جلسه سوم

گرامر آیلتس

این جلسه تمرکز داریم روی : گرامر پایه – آینده ساده و آینده استمراری و be going to و تفاوت آنها . معادل سازی می کنیم از درس 5 از کتاب grammar for IELTS و تثبیت مطالب را با دو تا فیلم آموزشی پیش می بریم. همانطور که میدانید، زمان آینده ساده را میتوان هم […]

فصل یکم تایملاین: جلسه سوم

گرامر آیلتس

مطالب، منابع، و تمرینهای این جلسه متمرکزند بر زمانهای حال ساده و حال استمراری. این دو مبحث ابتدایی ترین زمانهای انگلیسی را پوشش می دهند که در عین حال کاربردهای مهمی حتی در سطح بالای متوسط و پیشرفته دارا میباشند. فرق این دو جمله را میدانید؟ He works for an international company active in the […]