فصل چهارم تایملاین: جلسه چهارم

گرامر آیلتس

به این جمله دقت کنید. چند تا فعل در آن وجود دارد؟ Did you ask her to watch me talking to him? اگر پاسخ شما ” یک فعل ” است ، کاملا درست گفته اید. در هر جمله فقط می توانیم یک فعل داشته باشیم و بقیه موارد احتمالی، مصدر هستند (یعنی زمان ندارند). برای […]