فصل چهارم تایملاین: جلسه سیزدهم

آیلتس رایتینگ

در نگارش آیلتس و برای بخش دوم که مقاله می نویسیم، باید یک پاراگراف خوب نتیجه / conclusion داشته باشیم. این پاراگراف آخرین فرصت ماست که نظر ممتحن را به مهارت رایتینگ مان بهبود ببخشیم. در این جلسه ابتدا روی نگارش پاراگراف نتیجه کار میکنیم. برای داوطلبان سطح پیشرفته نیز فاکتورهای چهارگانه در ارتقای نمره […]