فصل چهارم تایملاین: جلسه دهم

گرامر آیلتس

این جلسه تمرکز دارد بر گرامر جمله های شرطی در دو سطح پایه و پیشرفته: شرطی نوع اول نوع دوم نوع سوم زیرو ترکیبی نوع دوم و سوم ترکیبی نوع اول و دوم شرطی سوالی unless