فصل یکم تایملاین: جلسه ی یکم

top speaking

این جلسه متمرکز است بر موضوع family از پارت 1 بخش speaking آزمون آیلتس و مشابه به آن: قبل از آغاز جلسه به این سوالات فکر کنید و برای آنها پاسخ بیندیشید: Do you come from a big family? Do you have any brothers or sisters? Do you have a good relationship with your siblings? […]