فصل دوم تایملاین: جلسه دوازدهم

گرامر آیلتس

در این جلسه تمرکز کنید روی : گرامر پایه – انواع مقایسه ای صفات و قیدها. وجه مشترک صفات و قید های تفضیلی این است که دو مورد را با هم مقایسه می کنند: This building is taller than ours. He drives more carelessly than you do. وجه مشترک صفات و قید های عالی / […]