فصل دوم تایملاین: جلسه نهم

گرامر آیلتس

بطور کلی صفات و قید ها جزو مقوله ی modifiers هستند. یعنی صفتها و قیدها برای کلمات دیگری که در کنارشان هستند توضیح اضافی می دهند و معنی آنها را محدود می کنند. صفتها اغلب برای اسم همراه خود توضیح اضافی دارند و گاهی با فعل های ربطی یا linking همراه می شوند. He is […]