فصل سوم تایملاین: جلسه دهم

گرامر آیلتس

به این دو جمله دقت کنید و فرقشان را بگویید: The students, who were arrested by the police last night, will be taken to court tomorrow. The policeman will take the students, whom he arrested last night, to court. گرامر دو درس بسیار کاربردی “مجهول” و “جمله واره های صفتی” را در این جلسه پوشش […]