فصل سوم تایملاین: جلسه یکم ( جنرال)

آیلتس رایتینگ

یکی از چهار مهارت آزمون آیلتس “نگارش” است که  در زمان 60 دقیقه برگزار میشود. این بخش آزمون دارای دو قسمت (Task) است: تسک 1: در بخش اول، داوطلبان جنرال باید یک نامه را ظرف 20 دقیقه و در 150 کلمه نگارش کنند. تسک 2: در بخش دوم، داوطلبان باید یک مقاله ی غیر علمی (essay) […]