فصل هفتم تایملاین: جلسه چهارم

واژگان آیلتس

در جلسه ی امروز تمرکزمان روی دو تا از مهمترین و پر کاربردترین مبحث ها در collocation است: intensifiers Verb: to make دو تا ویدیو داریم اولی در سطح متوسط و دومی در سطح پیشرفته.