گام چهارم تایملاین: جلسه چهاردهم

واژگان آیلتس

این جلسه اختصاص دارد به واژگان موضوعی از کتاب Vocabulary for IELTS توصیه میکنم قبل از چک کردن مفهوم لغات، سعی کنید معنی آنها را در متن درس حدس بزنید. لغاتی را که امروز یاد میگیرید ، تا دو یا سه روز در ذهن مرور کنید و سپس در جمله بکار ببندید در این جلسه درس […]

گام چهارم تایملاین: جلسه دوم

واژگان آیلتس

در این جلسه درس 23 با موضوع academic writing task 1 (ویژه داوطلبان آکادمیک) و درس 24 با موضوع academic writing task 2 (ویژه داوطلبان [جنرال و آکادمیک) را پوشش می دهیم.