فصل چهارم تایملاین: جلسه دوم

واژگان آیلتس

در این جلسه درس 23 از کتاب vocab for IELTS با موضوع academic writing task 1 (ویژه داوطلبان آکادمیک) و درس 24 با موضوع academic writing task 2 (ویژه داوطلبان جنرال و آکادمیک) را پوشش می دهیم.