فصل یکم تایملاین: جلسه ی دوم

واژگان آیلتس

در این جلسه تمرکز روی بخش واژگان است. دو تا کتاب برای واژگان در نظر گرفته ایم. اولی سطح متوسط و دومی سطح بالای متوسط: کتاب 504 واژه مطلقا ضروری: درسهای 1 تا 4 کتاب وکب فور آیلتس: درس 1 نکته کاربردی خیلی مهم: برای تمرین شما در واژگان، دو نوع برنامه بصورت موازی ارایه […]