فصل دوم تایملاین: جلسه ششم

گرامر آیلتس

این جلسه تمرکز می کنیم روی : گرامر پایه – انواع ضمیر/ درس 9 از کتاب grammar for IELTS/ دو تا فیلم آموزشی ضمیر ها به جای اسم ها می آیند تا با جلوگیری از تکرار آنها، جملات بهتری تحویل مخاطب بدهیم. اسم را مرجع ضمیر می گوییم و بسته به اینکه در جمله ما […]