فصل یکم تایملاین: جلسه ششم

گرامر آیلتس

در این جلسه گرامر به دو زمان “گذشته ی ساده” و “گذشته ی استمراری” توجه خواهیم کرد. و جملاتی مانند زیر را بررسی مینماییم: She called her mom many times this morning. He used to live in the suburb. We were planning to move to your area. I was working for an academy during those […]