فصل یکم تایملاین: جلسه ششم

گرامر آیلتس

در این جلسه گرامر به دو زمان “گذشته ی ساده” و “گذشته ی استمراری” توجه خواهیم کرد. و جملاتی مانند زیر را بررسی مینماییم: She called her mom many times this morning. He used to live in the suburb. We were planning to move to your area. I was working for an academy during those […]

فصل یکم تایملاین: جلسه سوم

گرامر آیلتس

مطالب، منابع، و تمرینهای این جلسه متمرکزند بر زمانهای حال ساده و حال استمراری. این دو مبحث ابتدایی ترین زمانهای انگلیسی را پوشش می دهند که در عین حال کاربردهای مهمی حتی در سطح بالای متوسط و پیشرفته دارا میباشند. فرق این دو جمله را میدانید؟ He works for an international company active in the […]