فصل یکم تایملاین: جلسه دوازدهم

گرامر آیلتس

در مبحث زمانهای انگلیسی ، زمان گذشته ی کامل ( ماضی بعید) و گذشته ی کامل استمراری در عین ساده بودن کمی چالش برانگیزند. They had never been to London when they first met. She had been studying Psychology for 3 years before she changed her field. اولی گذشته کامل است و دومی گذشته کامل […]