فصل یکم تایملاین: جلسه سوم

گرامر آیلتس

مطالب، منابع، و تمرینهای این جلسه متمرکزند بر زمانهای حال ساده و حال استمراری. این دو مبحث ابتدایی ترین زمانهای انگلیسی را پوشش می دهند که در عین حال کاربردهای مهمی حتی در سطح بالای متوسط و پیشرفته دارا میباشند. فرق این دو جمله را میدانید؟ He works for an international company active in the […]