فصل سوم تایملاین: جلسه چهارم

گرامر آیلتس

گرامر امروز اختصاص دارد به مبحث مُدال ها (Modal Verbs): can/ could/ may/ might/ should/ must/ … این فعلها بخصوص در وضعیت زمان گذشته، همخوانی کاملی با معنی فارسی که در ذهن دارید، نخواهند داشت و باعث اشکال در مفهوم و یا اشتباه در تولید جمله های انگلیسی می شوند. این درس را پیگیر باشید […]