فصل سوم تایملاین: جلسه هشتم

واژگان آیلتس

دستور کار در این جلسه متمرکز است بر واژگان پایه و واژگان سطح متوسط و بالاتر: از کتاب 504 واژه درسهای 37 تا 40 را مرور کنید. از کتاب Vocabulary for IELTS Collins درس 11 را تمرین کنید. برای دانلود به کتابخانه دیجیتال مراجعه نمایید. از وبسایت عالی ممرایز برای تمرین و تکرار واژگان این […]