فصل چهارم تایملاین: جلسه یازدهم

آیلتس رایتینگ

در تسک 2 به شما یک موضوع انشا / مقاله (essay) می دهند و از شما میخواهند در باره ی آن با حد اقل 250 کلمه و در مدت 40 دقیقه بنویسید. این موضوع میتواند به گونه زیر باشد: advantage / disadvantage تمرکز این جلسه روی نکات مهم این تیپ از سوال رایتینگ می باشد.