Vocabulary for IELTS – Collins

این کتاب از بهترینهای کتابهای آموزش و تمرین واژگان برای آزمون آیلتس برای نمره ی 4.5 الی 6.5 میباشد.