فصل هفتم تایملاین: جلسه چهارم

واژگان آیلتس

در جلسه ی امروز تمرکزمان روی دو تا از مهمترین و پر کاربردترین مبحث ها در collocation است: intensifiers Verb: to make دو تا ویدیو داریم اولی در سطح متوسط و دومی در سطح پیشرفته.

فصل هفتم تایملاین: جلسه دوم

واژگان آیلتس

در این جایگاه و تا اینجای کار موفق شده اید سه تا کتاب واژگان را از سطح متوسط تا بالای متوسط کار کنید و کلی واژه و اصطلاح خوب و کاربردی و موضوعی یادگرفته اید. از اینجا به بعد فرق زبان آموز خوب و زبان آموز عالی تعریف و تبیین میشود. مبحث انتخاب واژگان بهتر […]