فصل چهارم تایملاین: جلسه دوازدهم

top speaking

در این جلسه تمرکز خود را روی دو سری دیگر از کیو کارد بخش speaking قرار داده ایم. همینطور نحوه بیان دو ساختار گفتاری و قالب های برتر برای آن ها.