فصل دوم تایملاین: جلسه دهم

top speaking

این جلسه تمرکز دارد روی : معرفی و نکات بخش گفتاری ، معرفی بخش اول مصاحبه، و بررسی موضوع food . ابتدا ببینید برای این سوالات جوابتان چیست؟ What do you think about food? Which meal do you enjoy the most? How often do you have convenient food? Do you prefer home-cooked meals at the […]