گام هفتم تایملاین: جلسه یازدهم

شنیداری آیلتس

در آزمون آیلتس بخش شنیداری، به احتمال زیاد با یک map / diagram مواجه خواهید شد. نقشه ها دو دسته هستند: نقشه ی حرکتی  نقشه ی ثابت به سبب اهمیت این گونه سوالات، این جلسه را اختصاص می دهیم به سوالات maps.