فصل سوم تایملاین: جلسه پنجم آکادمیک

آیلتس رایتینگ

در این جلسه که اختصاص دارد به داوطلبان آیلتس آکادمیک، تمرکزمان را معطوف می کنیم به نگارش مقدمه، overview، و ادبیات و واژگان نمودارهای خطی و حرکتی. در عین حال با تمرین روی نمونه های کتاب improve your writing و تماشای دو تا ویدیو خوب و دستچین شده، سعی در تثبیت آموخته هایمان خواهیم داشت.