فصل چهارم تایملاین: جلسه نهم

آیلتس رایتینگ

در رایتینگ تسک دوم آیلتس، برخی سوالات بعنوان problem solving شناخته می شوند. در این سوالات ابتدا برای ما یک موقعیت ایجاد و تعریف میکنند و سپس از ما میخواهند برای آن دلیل، نتیجه، و یا راهکار بدهیم. Traffic jams in big cities waste people’s time. What are the reasons and what can be done […]