گام چهارم تایملاین: جلسه چهاردهم

واژگان آیلتس

این جلسه اختصاص دارد به واژگان موضوعی از کتاب Vocabulary for IELTS توصیه میکنم قبل از چک کردن مفهوم لغات، سعی کنید معنی آنها را در متن درس حدس بزنید. لغاتی را که امروز یاد میگیرید ، تا دو یا سه روز در ذهن مرور کنید و سپس در جمله بکار ببندید در این جلسه درس […]