فصل یکم تایملاین: جلسه یازدهم

واژگان آیلتس

در این جلسه لازم است روی واژگان درسهای اعلام شده کار کنید: در این نوبت باید درسهای 13 تا 16 این کتاب را کار کنید. حل تمرینهای کتاب ضرورت ندارد. فقط کافیست 48 تا لغت این 4 درس را خوب بدانید. و از کتاب وکب فور آیلتس نیز درس 4 با موضوع Adventure را کار کنید. […]