فصل چهارم تایملاین: جلسه هشتم

واژگان آیلتس

تمرکز این جلسه روی درسهای دوازدهم و یازدهم از کتاب Vocabulary for IELTS Collins می باشد. تا کنون برای همه ی درسها و جلسه های vocab ، همواره دست کم یک و اغلب دو ویدیو ی کاملا مرتبط ارایه شده است. متاسفانه برای این کتاب (advanced vocab for IELTS) در سرتاسر وب، ویدیوی خوب قابل […]

فصل چهارم تایملاین: جلسه دوم

واژگان آیلتس

در این جلسه درس 23 از کتاب vocab for IELTS با موضوع academic writing task 1 (ویژه داوطلبان آکادمیک) و درس 24 با موضوع academic writing task 2 (ویژه داوطلبان جنرال و آکادمیک) را پوشش می دهیم.

فصل سوم تایملاین: جلسه هشتم

واژگان آیلتس

دستور کار در این جلسه متمرکز است بر واژگان پایه و واژگان سطح متوسط و بالاتر: از کتاب 504 واژه درسهای 37 تا 40 را مرور کنید. از کتاب Vocabulary for IELTS Collins درس 11 را تمرین کنید. برای دانلود به کتابخانه دیجیتال مراجعه نمایید. از وبسایت عالی ممرایز برای تمرین و تکرار واژگان این […]

فصل سوم تایملاین: جلسه دوم

واژگان آیلتس

دستور کار در این جلسه متمرکز است بر واژگان پایه و واژگان سطح متوسط و بالاتر: از کتاب 504 واژه درسهای 33 تا 36 را مرور کنید. از کتاب Vocabulary for IELTS Collins درس 9 را تمرین کنید. برای دانلود به کتابخانه دیجیتال مراجعه نمایید. از وبسایت عالی ممرایز برای تمرین و تکرار واژگان این […]