فصل هفتم تایملاین: جلسه هشتم

واژگان آیلتس

این جلسه اختصاص دارد به collocations و در موضوعات زیر: Topics: work and study 12 Working life 13 New employment 14 Thoughts and ideas 15 Business reports 16 Customer services