فصل سوم تایملاین: جلسه سوم آکادمیک

آیلتس رایتینگ

در این نوبت توجه شما را معطوف میکنیم به مباحث پارافریز و ادبیات مقایسه. درس سوم از کتاب improve writing 4.5-6.0 را خوب یاد بگیرید. البته فقط بخشهایی که مربوط است به Task 1. فرق فعلهای گذرا ، ناگذر، و دو وجهی را بدانید ، همینطور مجهول کردن فعلها را. درس چهارم  همین کتاب اختصاص […]