گام پنجم تایملاین: جلسه یکم

آیلتس رایتینگ

در نگارش آیلتس و برای بخش دوم که مقاله می نویسیم، باید یک پاراگراف خوب نتیجه / conclusion داشته باشیم. این پاراگراف آخرین فرصت ماست که نظر ممتحن را به مهارت رایتینگ مان بهبود ببخشیم. در این جلسه ابتدا روی نگارش پاراگراف نتیجه کار میکنیم. برای داوطلبان سطح پیشرفته نیز فاکتورهای چهارگانه در ارتقای نمره […]

پاسخ برگ رسمی آزمون آیلتس

در این جا پاسخبرگهای رسمی آزمون آیلتس را می توانید دانلود کنید. بهتر است در روزها و هفته های آخر و ماقبل آزمون، تمرینهای خود را روی این برگه های رسمی انجام دهید. Listening Answer Sheet Reading Answer Sheet Writing Answer Sheet Writing Answer Sheet_Task2

IELTS Speaking Nigeria May 2022 cuecard

نمونه سوال آیلتس

Part 2 (Cue Card)   Describe an occasion when you had to wait in a long line/queue for a long time. Please say – When and where it was – What you did while waiting – How you felt about it

IELTS Speaking Nigeria May 2022 Part 1

نمونه سوال آیلتس

IELTS in Nigeria May 2021: Speaking Part 1 (Interview) 01. What is your full name? 02. Can I see your ID? 03. Where are you from? 04. Where do you live, in an apartment or a house? 05. Describe your apartment. 06. What scenery can you see from your windows? 07. Let’s talk about trees. […]

تحلیل آزمون IELTS Ac Writing T1 – Sample answer

Writing Task 1   You should spend about 20 minutes on this task.   The two tables below show statistics of workers of foreign and US birth in the United States last year. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

IELTS Speaking Nigeria May 2022 Part 3

نمونه سوال آیلتس

IELTS in Nigeria May 2022: Part 3 (Discussion)   14. Do you have to wait in long lines often? 15. What impact does waiting in long queues have on customers? 16. How important is customer service for the organization/business? 17. Do people feel that they don’t deserve to wait for too long in the queues? […]

گام هفتم تایملاین: جلسه دوازدهم

گرامر آیلتس

در مباحث گرامری مرتبط با نگارش پیشرفته به مقوله ی nominalization بر می خوریم که در صورت استفاده صحیح از آن می توانیم سطح نگارش رسمی خود را بالاتر ببریم. به این دو جمله دقت کنید: It is really important to respect the other members’ right to vote anonymously. Voting anonymously is an important right […]

گام هفتم تایملاین: جلسه یازدهم

شنیداری آیلتس

در آزمون آیلتس بخش شنیداری، به احتمال زیاد با یک map / diagram مواجه خواهید شد. نقشه ها دو دسته هستند: نقشه ی حرکتی  نقشه ی ثابت به سبب اهمیت این گونه سوالات، این جلسه را اختصاص می دهیم به سوالات maps.