فصل هفتم تایملاین: جلسه دوازدهم

گرامر آیلتس

در مباحث گرامری مرتبط با نگارش پیشرفته به مقوله ی nominalization بر می خوریم که در صورت استفاده صحیح از آن می توانیم سطح نگارش رسمی خود را بالاتر ببریم. به این دو جمله دقت کنید: It is really important to respect the other members’ right to vote anonymously. Voting anonymously is an important right […]

فصل چهارم تایملاین: جلسه دهم

گرامر آیلتس

این جلسه تمرکز دارد بر گرامر جمله های شرطی در دو سطح پایه و پیشرفته: شرطی نوع اول نوع دوم نوع سوم زیرو ترکیبی نوع دوم و سوم ترکیبی نوع اول و دوم شرطی سوالی unless

فصل چهارم تایملاین: جلسه چهارم

گرامر آیلتس

به این جمله دقت کنید. چند تا فعل در آن وجود دارد؟ Did you ask her to watch me talking to him? اگر پاسخ شما ” یک فعل ” است ، کاملا درست گفته اید. در هر جمله فقط می توانیم یک فعل داشته باشیم و بقیه موارد احتمالی، مصدر هستند (یعنی زمان ندارند). برای […]

فصل سوم تایملاین: جلسه دهم

گرامر آیلتس

به این دو جمله دقت کنید و فرقشان را بگویید: The students, who were arrested by the police last night, will be taken to court tomorrow. The policeman will take the students, whom he arrested last night, to court. گرامر دو درس بسیار کاربردی “مجهول” و “جمله واره های صفتی” را در این جلسه پوشش […]

فصل سوم تایملاین: جلسه چهارم

گرامر آیلتس

گرامر امروز اختصاص دارد به مبحث مُدال ها (Modal Verbs): can/ could/ may/ might/ should/ must/ … این فعلها بخصوص در وضعیت زمان گذشته، همخوانی کاملی با معنی فارسی که در ذهن دارید، نخواهند داشت و باعث اشکال در مفهوم و یا اشتباه در تولید جمله های انگلیسی می شوند. این درس را پیگیر باشید […]

فصل دوم تایملاین: جلسه دوازدهم

گرامر آیلتس

در این جلسه تمرکز کنید روی : گرامر پایه – انواع مقایسه ای صفات و قیدها. وجه مشترک صفات و قید های تفضیلی این است که دو مورد را با هم مقایسه می کنند: This building is taller than ours. He drives more carelessly than you do. وجه مشترک صفات و قید های عالی / […]

فصل دوم تایملاین: جلسه نهم

گرامر آیلتس

بطور کلی صفات و قید ها جزو مقوله ی modifiers هستند. یعنی صفتها و قیدها برای کلمات دیگری که در کنارشان هستند توضیح اضافی می دهند و معنی آنها را محدود می کنند. صفتها اغلب برای اسم همراه خود توضیح اضافی دارند و گاهی با فعل های ربطی یا linking همراه می شوند. He is […]

فصل دوم تایملاین: جلسه ششم

گرامر آیلتس

این جلسه تمرکز می کنیم روی : گرامر پایه – انواع ضمیر/ درس 9 از کتاب grammar for IELTS/ دو تا فیلم آموزشی ضمیر ها به جای اسم ها می آیند تا با جلوگیری از تکرار آنها، جملات بهتری تحویل مخاطب بدهیم. اسم را مرجع ضمیر می گوییم و بسته به اینکه در جمله ما […]